Nieuwe IADS verzekering 2019

Ook dit jaar heeft onze organisatie van de IADS zijn collectieve verzekeringen voor de leden verlengd. Wat zijn dit nu voor verzekeringen en wat is het nut?

Allereerst hebben we een aansprakelijkheidsverzekering voor onze leden. Deze verzekering biedt een secundaire dekking. Eerst wordt de eigen aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Wanneer uw verzekering niet vergoed of een onvoldoende hoog verzekerd bedrag heeft, kan deze verzekering aangesproken worden. Ook kent deze verzekering een opzichtdekking. Een belangrijke dekking wanneer een verzekerde bijvoorbeeld zaken door huur of gebruik regelmatig onder zich heeft en daar schade aan heeft veroorzaakt en daar aansprakelijk voor wordt gesteld. Deze dekking is maximaal

€ 50.000, - per gebeurtenis. De aansprakelijkheidsverzekering dekt personen- en zaakschade. De verzekerde som bedraagt maximaal € 2.500.000, - per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico per gebeurtenis bedraagt € 125,-.

Daarnaast is er voor alle leden van de IADS ook een collectieve ongevallen verzekering. De verzekering biedt dekking zolang het ongeval gebeurd is tijdens een aan duiken gerelateerde activiteit. In de polis staat dat als volgt beschreven;

De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens alle onderwatersportactiviteiten (inclusief vrijwilligersactiviteiten voor de duikvereniging c.q. school), mits aan alle arbo-veiligheidseisen is voldaan.
Verder is deze verzekering uitsluitend van kracht tijdens:

  1. Deelname aan alle in stichtings-verenigingsverband georganiseerde of plaatsvindende evenementen;
  2. Deelname aan alle activiteiten, die de belangen van de stichting/vereniging, zoals omschreven in de statuten, aangaan;
  3. Het van huis gaan naar de plaats(en) waar verzekerde de hiervoor genoemde activiteiten/werkzaamheden verricht en het van die plaats(en) naar huis gaan, zonder onderbreking via de kortste weg.
  4. In geval van schade dient ten genoegen van de maatschappij te worden aangetoond, dat de naam van de getroffene ten tijde van het ongeval voorkwam op de ledenlijst van de verzekeringnemer

Cumulatieve dekking

Bij overlijden is de hoogte van het verzekerde bedrag duidelijk. Deze betreft in dat geval € 5000,-.
In het geval u door een duikactiviteit blijvend invalide raakt, is de hoogte van de uitkering afhankelijk van uw invaliditeitspercentage. Naarmate het invaliditeitspercentage hoger is, zal ook de uitkering progressief toenemen tot maximaal 350 % van de verzekerde som. De verzekeraar gebruikt hier een speciale tabel voor (Gliedertaxe). In theorie zou de maximale uitkering daarmee kunnen oplopen tot € 87.500,-. Ook wanneer u door een duikongeval te maken krijgt met kosten van een decompressiebehandeling zijn deze kosten wereldwijd gedekt tegen kostprijs.

Daggelduitkering bij ziekenhuisopname

Als verzekerde als gevolg van een ongeval moet worden opgenomen in een ziekenhuis, bestaat aanspraak op een daggeldvergoeding bij een ziekenhuisopname van tenminste drie aaneensluitende dagen. De uitkering bedraagt € 10, - per dag. De uitkering wordt verleend over de volledige duur van de ziekenhuisopname. De maximale vergoeding voor alle ziekenhuisopnamen die verband houden met hetzelfde ongeval bedraagt € 250,- per verzekeringsjaar.

Beschadiging van gebit

Indien als direct gevolg van een ongeval een beschadiging ontstaat aan tenminste 2 tanden of kiezen, worden de kosten verbonden aan tandheelkundige dan wel tandtechnische behandeling vergoed tot een maximum van 2 % van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag. Als aan de gebitsprothese een beschadiging ontstaat aan tenminste twee
tanden of kiezen, dan bestaat recht op vergoeding uitsluitend indien medische behandeling van de mond of de mondinhoud noodzakelijk is.

Plastische chirurgie

In geval van een ongeval vergoedt de verzekeraar de kosten van plastische chirurgie om de tengevolge van het ongeval ontstane misvorming, mismaking, of ontsiering te behandelen. De kosten worden alleen vergoed als naar het oordeel van een plastisch chirurg een redelijke kans op verbetering of herstel daarvan bestaat. De vergoeding bedraagt maximaal 10% van het onder rubriek B verzekerde bedrag met een absoluut maximum van € 5.000,- per ongeval. Als de bovenvermelde kosten door een andere verzekering zijn gedekt of zouden zijn gedekt als deze verzekering niet zou hebben bestaan
of als de kosten verhaald kunnen worden op een aansprakelijke derde, bestaat op deze dekking geen aanspraak mits deze behandeling plaatsvindt binnen 2 jaar.

Repatriëring

Als een verzekerde door een ongeval tijdens een verblijf buiten Nederland komt te overlijden, vergoedt Zicht bv, boven het voor overlijden verzekerde bedrag, de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot tot ten hoogste € 5.000, - Deze vergoeding wordt uitsluitend verleend bij gemaakte kosten van repatriëring, als deze kosten niet door enige andere verzekering of voorziening worden vergoed of zouden worden vergoed als deze verzekering niet zou hebben bestaan.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de polis en de daarmee gemoeide polisvoorwaarden.
Deze informatie betreft een momentopname. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de actuele polisvoorwaarden (op onze site).