Aansprakelijkheid

Wat is nu aansprakelijkheid ? En wanneer is men aansprakelijk ?
Aansprakelijkheid is een juridisch begrip, dat zijn basis vindt in het burgerlijk recht. Daarom ook de term burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Zo zegt artikel 6:162 B.W.: ( onrechtmatige daad )

Lid 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt te vergoeden.

Lid 2. Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Lid 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad blijken hieruit al vier vereisten, te weten:

  • de gedraging moet onrechtmatig zijn
    de onrechtmatige daad moet toerekenbaar aan de dader zijn
    er is schade
    er is causaal ( oorzakelijk ) verband tussen de onrechtmatige daad en de schade.

We kunnen het ook zo zeggen: waar we ook wonen, op het platteland of in de grote stad, allen zijn we onderworpen aan gedragsregels. Menselijke en/of wettelijke regels. Een van de wettelijke regels zegt dus, dat als we elkaar lichamelijk letsel toedienen of elkaars bezittingen beschadigen als we schuld hebben we de daaruit voortvloeiende schade moeten vergoeden. Iedereen die aan het maatschappelijk verkeer deelneemt, loopt voortdurend de kans anderen schade te berokkenen. Schade of letsel tijdens b.v. een duikevenement of training mogen we dus niet uitgesloten achten. Al zal het zoals hiervoor uiteengezet van de omstandigheden afhangen, of men ook werkelijk aansprakelijk is. Naast deze aansprakelijkheid kan er ook weleens sprake zijn van z.g. contractuele aansprakelijkheid. Deze vloeit voort uit een overeenkomst die niet goed is uitgevoerd, bijv. bij verkoop van ondeugdelijke materiaal.

Ook contractuele aansprakelijkheid valt normaliter onder de dekking van de aansprakelijkheidspolis.
Opzet: Aan het aansprakelijk zijn van mensen zal veelal schuld ten grondslag liggen. Natuurlijk moet het hierbij om schuld in de zin van de wet gaan. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor alle vormen van schuld, behalve die van opzet .
Een belangrijk advies is en blijft hou je als verantwoordelijke aan de regels zoals die neergelegd zijn in de standards van je organisatie.

Heeft u vragen over dit onderwerp mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

John schox
Aansprakelijkheids - verenigingsrecht en
adviseur -/ Vraagbaak voor Onderwatersportverzekeringen.