Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst IDD World jou in deze disclaimer ten aanzien van deze website (‘de website’) op het volgende:

 De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van IDD World. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IDD World. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie op de website

Ondanks de constante zorg en aandacht die IDD World aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. IDD World behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

IDD World sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan IDD World of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten en afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van IDD World.

Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen op de website van IDD World dienen ter illustratie. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

E-mail

De informatie die IDD World per e-mail verstuurt is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. IDD World staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de informatie die je wordt toegezonden kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe linken

Bepaalde (hyper)linken in deze site leiden naar websites buiten het domein van https://iads.nl, welke geen eigendom zijn van [naam website]. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. IDD World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van https://iads.nl.

Virussen en veiligheid

De website van IDD World wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Verbeteringen en suggesties

IDD World stelt het zeer op prijs indien taalfouten of onjuistheden worden gemeld.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die IDD World naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door IDD World vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.